Posts tagged ‘sharia’

29 november 2014

En hoe het dus niet moet – De shariapaniek van Pieter Heerma

door Jan Dirk Snel

[Zaterdag 29 november 2014] U herinnert zich ongetwijfeld nog de paniek van 1734. Vooral in de zeegewesten Holland, Friesland en Zeeland had zich toen het gerucht verspreid dat op donderdag 24 juni de katholieken in opstand zouden komen. Ze zouden plaatselijke, gewestelijke en landelijke regenten afzetten, protestanten op grote schaal vermoorden en kerken in bezit nemen. De feestdag van Sint Jan viel dat jaar samen met Sacramentsdag, hetgeen niet vaak voorkomt, en daarom was het een bijzondere dag die niet veel goeds voorspelde. Er gebeurde overigens niets noemenswaardigs op de voorzegde dag

Paniek aanwakkeren
We zijn er sindsdien niet echt op vooruit gegaan. In 1734 reageerden de Staten van Holland vrij laconiek. Ze raadden de magistraten van de steden aan om vooral de orde goed te bewaren. Niet alle afgevaardigden naar de Staten konden de geruchten overigens serieus nemen en sommigen dreven er de spot mee. Toen dempten politici paniek, nu wakkeren ze die welbewust aan.

Vaals monnik

Angst voor geweld door katholieken zat er in de gereformeerde cultuur van de achttiende eeuw diep in. Bijna dertig jaar later herinnerde men zich een voorval dat zich in 1764 tussen Vaals en Aken afspeelde, nog goed. (Gravure door Reinier Vinkeles uit 1793 naar een tekening van F. Buys)

Donderdag diende in de Tweede Kamer Pieter Heerma, lid van de CDA-fractie, met steun van de leden Elbert Dijkgraaf (SGP) en Malik Azmani (VVD) deze motie in:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er in een weerbare democratie geen ruimte is voor groeperingen die de democratische rechtsorde misbruiken om deze rechtsorde omver te werpen en af te schaffen;
overwegende dat hiervan sprake is wanneer groeperingen de sharia zouden bepleiten;
overwegende dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat de sharia inherent strijdig is met het EVRM;
verzoekt de regering, voorstellen te doen om groeperingen wier doelstellingen onvermijdelijk leiden tot het terzijde schuiven van onze democratische rechtsorde te kunnen verbieden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Je zou denken dat deze tekst in een vlaag van volslagen verstandsverbijstering opgesteld moet zijn, maar toch schijnen er een aantal fracties in de Tweede Kamer voor te voelen die te steunen. Behalve de fracties van de indieners, CDA, SGP en VVD, gaat het dan volgens berichten ook om CU en PVV. Deze fracties hebben samen 74 zetels, bijna de helft dus. Als je bedenkt dat er dezer dagen enig los volk rondloopt in de Kamer, is de kans niet eens afwezig dat deze absurditeit nog een meerderheid verkrijgt ook.

Weerbare democratie
Hoewel dat woord er niet in staat, schijnt dit met name over politieke partijen te gaan. In de media wordt al gesproken over shariapartijen. Maar is het eigenlijk nog nodig uit te leggen wat hier mis mee is?

Principieel kan men eventueel nog van mening verschillen. Of je de democratie en de democratische rechtorde principieel moet beschermen tegen partijen die er zich tegen keren – men spreekt dan vaak net als in de motie over een ‘weerbare democratie’ – daarover bestaan op zich verschillende opvattingen. In het algemeen lijkt het me weinig zinvol en principieel onjuist. De democratie leeft van een vertrouwen dat ze zelf in haar formalisme niet genereert, maar waar ze wel steeds van afhankelijk is. Antidemocratische partijen of partijen die de rechtsstaat willen afschaffen of er zich op zijn minst ten dele tegen keren, zoals met de PVV het geval is, dient men in het publieke debat te weerleggen, niet via wetgeving. Kortom, ik denk dat je deze weerbaarheid niet formeel via beperkingen in de democratie in moet bouwen, maar dat je de weerbaarheid in de maatschappij zelf moet zoeken. De samenleving, niet de overheid, om eens met Sybrand van Haersma Buma mee te spreken. Maar dit is op zich een punt waarover men op goede gronden van mening over kan verschillen. Deze meer principiële discussie zal binnenkort wel losbarsten als Bastiaan Rijpkema Wat te doen met antidemocratische partijen? De oratie van George van den Bergh uit 1936 presenteert.

Kaplan

De gravure van Reinier Vinkeles werd onlangs gebruikt voor de omslag van het boek van Benjamin Kaplan over de religieuze strijd die vanaf 1762 enige jaren in en omtrent Vaals (en Aken) woedde. De monnik links die slinks aanwijzingen geeft vanachter een boom, is geschrapt.

Het is op zich natuurlijk duidelijk dat een partij die de sharia in volledige omvang zou willen invoeren, ook in die categorie valt. De sharia is van alles en nog wat en het betrachten van enkele eenvoudige godsdienstige plichten is ook een kwestie van het nakomen van de sharia – vul voor sharia het vertrouwde begrip halacha in, in diverse opzichten het equivalent, en je hebt een zeker idee omtrent de gebruiksbetekenis – maar het is inderdaad waar dat een volledige invoering van de sharia zou botsen met de grondrechten of mensenrechten, zoals die onder meer in het EVRM zijn vastgelegd. Met heel ons rechtssysteem trouwens, je hoeft niet eens te specificeren. Op dat punt heeft de motie best gelijk, al is het een volstrekt overtollig gelijk. Je zou trouwens ook nog op kunnen merken dat het invoeren van de sharia via democratische weg ook in strijd is met de sharia zelf. Die heeft in zijn klassieke gedaante nu eenmaal de pretentie zo al te gelden en daarom zien lieden die op dit punt streng in de leer zijn, in de verwijzing naar de sharia, zoals die sinds de dagen van Anwar el-Sadat bijvoorbeeld in de Egyptische grondwet te vinden is, alleen maar een degradatie van de sharia. Die zou zelf immers de grondwet moeten zijn, niet slechts een onderdeeltje. Maar theorie allemaal, meer niet.

Wemelende shariapartijen
Maar het gaat nu niet om de theoretische vraag of we wellicht een zekere beperking op de toegang tot democratische organen kunnen invoeren. Dit is ook geen tekst met een algemene strekking in die zin, maar met een specifieke. Het gaat om het moment en de context waarin deze motie voorgelegd wordt. Is er een aanleiding? Wemelt het in Nederland van de shariapartijen die op het punt staan de vergaderzalen van de Staten-Generaal, de Provinciale Staten of de Gemeenteraden te overspoelen? Nee, natuurlijk niet.

Dat is dus het kwalijke van deze motie: de paniekzaaierij. Er is geen probleem en dat weten Pieter Heerma en kompanen natuurlijk ook dondersgoed, maar toch doen ze alsof dat er wel is. Maar waarom eigenlijk? Dat blijft de vraag. Zelfs vanuit opportunistisch oogpunt is deze motie van een ongekende dwaasheid. Alsof er ook maar enig reëel gevaar is. Wat willen de indieners dan wel? Sommigen denken: de PVV de wind uit de zeilen nemen. Door te laten merken dat ook hun partijen zo hun bedenkingen hebben, zouden ze de kiezer laten zien dat ze diens zorgen serieus nemen. Maar zo haal je echt geen kiezers bij de PVV weg. Wat de motie doet, is dus PVV-kiezers steunen in hun illusoire wereldbeeld. Je moet er maar opkomen.

Dit is echt politiek op zijn allerslechtst en allerondoordachtst. Ik besefte natuurlijk ook wel dat mijn laatste zin uit mijn stukje van gisteren naïef was, een vrome wens. Maar waarom het naïef is, dat weet ik eigenlijk niet. Wat er aan dit merkwaardige gedrag van met name de CDA-fractie, waar de eerste indiener toe behoort, ten grondslag ligt, blijkt een raadsel. Het is volstrekt in strijd met de lakonieke en principiële houding die iemand als de huidige vicepresident van de Raad van State ooit tentoonspreidde. Er zal geen fractielid zijn die niet beseft dat dit alleen uit pragmatisch oogpunt al contraproductief werkt. En men zal ook heel goed beseffen dat een aanpak als die ik gisteren verwoordde, op enige termijn veel beter werkt. En toch doet men het niet. Maar waarom dan niet? Het enige dat je er in positieve zin over kunt zeggen is dat men het politieke eigenbelang in ieder geval niet vooropstelt. Het landsbelang helaas ook niet en dat is kwalijker.

Besluit
Politici horen hun verantwoordelijkheid te nemen, zoals dat heet. Ze horen, ik formuleer het maar eens heel ouderwets, bij te dragen aan de handhaving van wet en orde. Ze horen geen rare shariapaniek te zaaien en flauwekulonderwerpen te agenderen.

(173)

Advertentie
22 mei 2013

Vijf Haagse straten – Over Haagse problemen, geen Nederlandse, en over shariaonzin

door Jan Dirk Snel

Oei, oei. Zaterdag opende dagblad Trouw, voor zover die krant althans op zaterdag nog ergens mee opent – Nederlandse zaterdagskranten staan bekend om hun beeldende lelijkheid, maar vergeleken bij de heel erg erge voorkant van de NRC is Trouw is dan nog een oase aan beschaving – met de kop ‘Haagse buurt domein orthodoxe moslims’.

Waarbij de ondertitel overigens wel weer aardig was: ‘Korte jurken en roken op straat worden niet geaccepteerd’. Ik bedoel maar, roken wordt tegenwoordig bijna nergens meer aanvaard, maar op straat nog net wel en je krijgt op zijn minst half de indruk dat we hier een kleine inblik in een progressieve toekomst te zien krijgen. Al kan ik over de toekomst van korte jurken, wier verleden nu tegen de halve eeuw begint te lopen, dan weer niet oordelen, ik zie die nog niet zo gauw verdwijnen.

Driehoek Trouw

De Vergeten Driehoek volgens Trouw.

Vijf straten
Vanochtend toetste ik op de site van Trouw, nog eens ‘Schilderswijk’ in. Dat was de buurt waar het over ging, of beter gezegd: niet over ging. Het ging immers namelijk om een miniem hoekje van die wijk, die bekend zou staan als de ‘vergeten driehoek’. De voorpagina van Trouw leverde een handzaam kaartje – het gaat hierbij.

Een blik op Google Maps bevestigt dat het om precies vijf straten gaat: aan elkaar parallel vier straten die genoemd zijn naar Gabriel Metsu, Ferdinand Bol, Johannes Vermeer en Gerard ter Borch (al is wat onduidelijk waarom de voornamen in de laatste twee gevallen weggelaten zijn), en dwars daardoorheen de Frans Halsstraat. En daaromheen drie straten – het gaat immers om een driehoek – waarvan er een, de oostelijke, ook naar een zeventiende-eeuwse schilder, Philips Wouwerman, zij het opnieuw zonder voornaam, genoemd is, een tweede, de noordelijke, naar een Haagse wethouder, mr. J.P. de Vaillant (1822-1896), waarbij men nu zelfs de achternaam niet ongeschonden wist te handhaven [fout, zie naschrift], en de derde Parallelweg heet. Vijf straten, hooguit acht, dat is waar het dus over gaat.

En hoe vaak ging het daarover sinds zaterdag volgens het archief van Trouw? Juist ja, zestien keer. Althans op internet. In de krant verschenen er in drie dagen tijd zeven artikelen die eraan gewijd waren: zaterdag twee, gisteren en vandaag berichten over de reacties, plus nog drie opiniërende stukjes, waaronder een van een vaste columnist. Ik heb alle stukjes hieronder in een lijst opgenomen. Bijna alles is online beschikbaar – soms duurt dat even – maar uitgerekend het grote ruim 1800 woorden tellende artikel van Perdiep Ramesar in de Verdieping van zaterdag (Als je wijk verandert in een ‘klein kalifaat’) waar het om gaat, is alleen voor abonnees toegankelijk.

Waar gaat het over?
Veel aandacht dus, maar laten we nog eens kijken waar het nu werkelijk over gaat. Het voorpaginastukje van zaterdag, Haagse buurt domein orthodoxe moslims, maakt ons in ieder geval niet veel wijzer. In ronkende bewoordingen wordt ons verteld dat het ‘puntje van de Driehoek’ – let wel, niet eens de hele driehoek, die toch al niet bar groot is, het puntje (maar welke van de drie?) – ‘inmiddels ook wel “De Sharia Driehoek” of zelfs “de Punt van het Zwaard” genoemd’ wordt. Dat zou blijken uit ‘gesprekken met tientallen bewoners, oud-bewoners, jongeren, vrijwilligers en professionals van overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. Zij zien al sinds jaren de ontwikkeling van een “klein kalifaatje” en de invoering van een “mini-sharia”.’

Maar wat is er dan aan de hand? Nou, mensen worden op straat wel eens ‘aangesproken op zaken die de orthodoxe meerderheid niet bevallen, zoals het roken op straat en het gebruik van alcohol en varkensvlees.’ En ‘meisjes worden aangesproken door gesluierde vrouwen die hun afkeuring laten blijken over “rokken boven de knie” en “jurken met spaghettibandjes”‘. Is dat alles? Ja, dat is alles dat Trouw op de voorpagina weet te melden. Mensen spreken wel eens andere mensen aan op straat, it is mie toch wat! Kortom, een flauwekulbericht, dat zo nooit op de voorpagina gemogen had. Daar open je met nieuws en dat staat hier niet. Nu weet ik wel, dat het vooral om een aankondiging van het grote stuk van Perdiep Ramesar in de Verdieping gaat, een teaser, maar wil je de lezer verleiden dat te gaan lezen, zou je toch op zijn minst iets waar hij van opkijkt, moeten vertellen. Niets van dat alles.

Dan het grote verhaal zelf, dat mensen die geen abonnement op Trouw hebben of de krant zaterdag niet gekocht hebben, dus nog steeds niet hebben kunnen lezen. Wat levert dat op? O ja, opnieuw die ‘Sharia Driehoek’: ‘De norm van de meerderheid gaat steeds meer gelden, in de Driehoek lijkt “een mini-sharia” te zijn ingevoerd of “een klein kalifaat”. Iets over djihadisten ook. De ‘Hofstadgroep’ zou er jaren geleden in huiskamers bijeengekomen zijn, maar dat lijkt me bepaald geen hot nieuws. En iets heel algemeens over ‘ongeveer honderd moslimjongeren’ die ‘naar Syrië zijn getrokken om daar als djihadi’s te vechten tégen het regime-Assad en vóór een islamitisch kalifaat’ en dat daardoor ‘de Vergeten Driehoek weer in het vizier gekomen” is. Ook al geen nieuws dus. Maar wat is er nou aan de hand?

Aanspreken
Welnu, veel meer dan de voorpagina te bieden had en dus vooral niet te bieden had, komen we niet te weten. Ik zie eigenlijk maar drie passages die enigszins concreet worden.

(1) Iets over kleding en roken. Er is een mevrouw die vertelt:

‘”Mijn zoon van achttien heeft al een aantal keren de term ongelovige of kafir naar zijn hoofd geworpen gekregen, omdat hij een sigaretje op straat opstak. Mijn dochter heeft het nog zwaarder.”
Verschillende bewoonsters in de Driehoek vertellen dat ze worden aangesproken op hun kleding. “Mijn dochter moet ik telkens als ze zich aankleedt, waarschuwen dat het niet te opvallend of te bloot is. Rokken boven de knie kunnen niet en jurken met spaghettibandjes zijn uit den boze. Ze heeft geregeld een preek gekregen van gesluierde moslimvrouwen die hun afkeuring uiten. Ze zeggen dat het voor vrouwen van belang is dat ze haar lichaam bedekt, omdat haar lijf alleen bestemd is voor haar aanstaande man”, zegt Wilma, wier verhaal niet op zichzelf staat.’

(2) Iets over voedsel:

‘In de buurt zijn cafés en cafetaria’s te vinden, maar in de Driehoek wordt geen alcohol geschonken, niet gerookt en alleen halal geserveerd. Varkensvlees is verboden. Iedereen moet zich daaraan houden. In buurtcentra, die eigenlijk voor algemeen gebruik zijn en waar bewoners activiteiten kunnen houden, zijn ook geen alcohol en varkensvlees toegestaan.’

(3) En iets over honden:

‘ … ook grote, sterke mannen ondervinden problemen in de buurt. Zoals de Antilliaan Virgil Escilio (37) die net als anderen in de buurt zijn hond tegenwoordig alleen verderop in de Schilderswijk uitlaat. “Je ziet het, ik ben bijna één meter negentig lang, maar ik voelde mij weggejaagd. Niet omdat ze bang voor honden zijn. Mensen zeggen mij letterlijk: we willen hier geen honden, ze zijn onrein. Die horen niet hier. Een keer is mij zelfs nageroepen: Verdwijn met dat smerige beest, anders komt die in de punt van het zwaard. De politie bellen doe ik niet meer. Jaren geleden vertelde ik ze dit soort dingen wel, maar ze konden niets voor me doen. De meerderheid bepaalt de regels.”‘

Dat is het geloof ik wel, of men zou als vierde punt nog het verhaal aan kunnen aanhalen de mevrouw die kennelijk door haar man mishandeld werd, waarop de politie erbij kwam en er ‘allemaal baarden en djellaba’s’ in de portiek stonden, die overigens rustig bleven en waardoor de politie zich dan ook niet liet afschrikken. Het verhaal laat dus in feite zien dat de zaken niet uit de hand lopen, al is het trieste dan wel weer dat de vrouw niets tegen haar man wilde verklaren, maar dat lijkt me een probleem dat wel vaker voorkomt.

Haags probleem
Waar komt dit alles op neer? Dat er enige sociale spanningen zijn. Dat mensen kennelijk soms andere mensen op hun gedrag aanspreken op een wijze waar die niet van gediend zijn. Dan gaat het dus om kleding, voedsel, roken en honden. Dat is echt alles. Dat individuele horeca-uitbaters geen alcohol of varkensvlees willen serveren, lijkt me hun goed recht. Wie die producten wel wil nuttigen, gaat maar naar een andere zaak. Het enige punt van enig algemeen belang is de toepassing van deze regels in voor iedereen bedoelde buurtcentra.

Het artikel geeft een schets van het leven in een vijftal of achttal Haagse straten, maakt duidelijk dat de onderlinge verhoudingen niet altijd goed zijn en dat sommigen mensen zich er niet altijd zo goed meer thuis voelen en dat kan men ook wel begrijpen. Een groot probleem van openbare orde lijkt zich vooralsnog niet voor te doen. Maar als mensen anderen echt ongevraagd vaak aanspreken, wordt het wellicht een kwestie van lastig vallen of zelfs intimidatie en dan zal het wel iets in die trant worden. De politie kent de wijk en de problemen, kunnen we uit het stuk opmaken.

Ondertussen schijnt er in het buurtje wel degelijk wat meer aan de hand te zijn, alleen heeft Perdiep Ramesar dat niet overtuigend boven water weten te krijgen. In een artikel op The Post Online beschrijft de antroploog Shashi Roopram dat bezoekers van een hindoetempel jarenlang door Marokkaanse jongeren geterroriseerd werden. Hij wijst er ook op dat de niet-moslims in de buurt voornamelijk hindoes zijn, iets wat Trouw niet noemt.

‘Veel van mijn informanten zijn uitgescholden, bespuugd, geïntimideerd en geslagen door jongeren in de buurt. Voor hen zijn dit geen incidenten meer, maar een bevestiging dat er iets goed mis is in hun buurt, stad en land.’

Kortom, er lijkt wel wat meer aan de hand te zijn, maar Trouw wist dat niet aan te tonen. Om veel meer dan gewone problemen van openbare orde, maar met een duidelijk onderliggende sociale component, lijkt het overigens niet te gaan. Dit typisch een zaak voor de Haagse gemeenteraad.

Driehoek

De inmiddels bepaald niet meer Vergeten Driehoek volgens Google Maps.

Haagse politici
Maar wat gebeurt er? Allerlei Haagse politici, maar nu in de nationale betekenis van het woord, duiken onmiddellijk op deze sociale spanningen en mogelijk problemen van orde in een paar Haagse straten. Dinsdag sprak de meerderheid van de Tweede Kamer zich uit voor een algemeen overleg met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, waarbij men eerst een brief van het kabinet wil, waarin het, in de woorden van het VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff, ‘uiteenzet welke aanpak al geldt in die wijk en welke vruchten die al afwerpt, of dit eventueel in andere wijken speelt en wat er wel en niet klopt aan het verslag in Trouw. Dat is natuurlijk de katalysator waarop wij nu handelen.’

Tjonge, goed dat men eerst naar de feiten vraagt, maar voor een serieuze politicus had het nietszeggende stuk in Trouw natuurlijk nooit een aanleiding mogen vormen. De enige van de negen Kamerleden die hierbij iets verstandigs zei, was Steven van Weyenberg (D66): ‘Ik vind dit primair een zaak voor de Haagse gemeenteraad.’ Zo is het.

Het grappigst was deze reactie in de krant van gisteren:

‘PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, voormalig deelraadpoliticus in een soortgelijke Amsterdamse wijk, suggereert de Haagse ‘Vergeten Driehoek’ hard aan te pakken. Volgens Marcouch zullen speciaal getrainde politieagenten van deur tot deur moeten gaan om aangiften in te zamelen tegen bedreigingen door moslim-extremisten. Zulke politiespecialisten moeten volgens de PvdA’er proberen door te dringen in dit soort gesloten gemeenschappen. “Al jaren zeggen buurtbewoners daar dat het een broedplaats voor jihadstrijders aan het worden is.” Marcouch suggereert verder de sloophamer in het buurtje te zetten.’

Wel ja, iemand spreekt een ander wel eens ongewenst aan, er zijn wat problemen en dus verzin je: afbreken die boel. Nooit meer serieus nemen dus, die Marchouch, totaal doorgedraaid. In andere woorden: geradicaliseerd. (Ik houd me even in.) Maar ook andere reacties van nationale politici zijn verontrustend. Gisteren zei Klaas Dijkhoff in de Tweede Kamer:

‘Ik neem aan dat niemand in de Kamer zal toestaan dat ergens in Nederland de sharia geldt, de VVD als liberale partij al helemaal niet. Er is één rechtsorde en die bepalen wij hier in de Kamer.’

En het PvdA-Kamerlid Keklik Yücel zei zaterdag – hier het bericht, hier de verduidelijkende tweet – over de toepassing van shariawet- en regelgeving: ‘Dat kan niet en dat mag niet in Nederland’. Eerder die dag had ze al getwitterd:

‘Rechtstaat en grondrechten voor allen in NL, dit kan dus niet. Als je wijk verandert in een ‘klein kalifaat’ s.trouw.nl/3443406?utm_so… @trouw

Ja, ik besef dat de uitlatingen van Dijkhoff en Yücel goed bedoeld zijn, maar ik vind ze wel gevaarlijk. Natuurlijk geldt in Nederland de Nederlandse rechtsorde en niet bijvoorbeeld de Belgische of Armeense. En in die zin geldt ook niet de sharia. Die bepaalt trouwens zo ook in vrijwel geen enkel islamitisch land de rechtsorde rechtstreeks, zeg ik er maar bij. Dat gaat gemeenlijk via een grondwet die aan de sharia een bepaalde plaats toekent en daarmee strikt genomen tegen de oude opvatting van de sharia ingaat.

Sharia
Het punt is dat de sharia van alles is: wetgeving én moraal. Bidden valt ook onder de sharia. Of een biertje dat je aangeboden wordt, afslaan. En je kunt mensen toch moeilijk verbieden zich in die zin niet aan de sharia te houden. Het kenmerk van een liberale, grondrechtelijke rechtsorde is nu juist dat mensen binnen de grenzen van de wet wel hun eigen moraal kunnen volgen. Vul in plaats van ‘sharia’ ‘halacha’ in en je ziet het. Als een Kamerlid zou zeggen dat we niet willen dat de halacha geldt, zou de wereld te klein zijn. Ja, voor sommige mensen geldt die, voor andere niet. Zoals sommigen geldt dat ze zich vrijwillig aan het tuchtrecht van de KNVB onderwerpen. In Nederland geldt vanouds heel veel maatschappelijk recht en dat is juist het kenmerk van een liberale staat, die mensen vrij laat voor een groot deel hun eigen normen te kiezen. In die zin houden bepaalde mensen zich ook aan de sharia. Dat is vrijheid.

Ik zie niet in waar hier grondrechten in het geding zijn, maar toch begint Yücel erover. Grondrechten gelden ten opzichte van de overheid. Als iemand mij op straat lastig valt met praatjes die me niet bevallen, is dat nog geen schending van mijn grondrechten. ‘Yücel vindt dat buurtagenten moeten optreden als wijkbewoners door buurtgenoten in hun vrijheden worden beperkt.’ Ook vicepremier Lodewijk Asscher, die zich dinsdag onmiddelijk naar het driekhoekje spoedde en daarmee opzichtig aangaf dat hij niet weet waar hij zijn prioriteiten moet leggen, zei dat hij in zijn integratiebeleid voorop stelt dat de individuele vrijheid van personen geaccepteerd wordt:

‘Mochten toch religieuze normen aan anderen worden opgelegd, dan moet daar direct tegen worden opgetreden, onderstreept de minister.’

Maar mensen leggen elkaar als communicerende en samenlevende wezens toch voortdurend normen op? Ja, het moet niet tegen hun zin in, althans niet al te zeer, gebeuren, maar dan zijn de normen niet het probleem, maar eerder de situatie van dwang. En bij onderlinge omgang van mensen heeft de overheid niet altijd direct een taak. Maar Keklik Yücel denkt daar anders over:

‘Verder zou er veel meer gedaan moeten worden aan de emancipatie van vrouwen in buurten als de Schilderswijk. Yücel pleitte al eerder voor plaatselijke ambassadeurs voor vrouwenemancipatie. Daar zou in een buurt als de Schilderswijk snel werk van moeten worden gemaakt. Ook moet er meer worden gedaan aan zogeheten burgerschapsvorming: burgers leren wat hun rechten en plichten zijn in de maatschappij waarin ze leven.’

Aha, dat is dus de oplossing. Mensen proberen anderen van hun moraal te overtuigen en die misschien dus zelfs op te dringen en de remedie is dat de overheid haar moraal – ‘rechten en plichten in de maatschappij waarin ze leven’, ja in de samenleving, niet jegens de overheid – gaat uitleggen. En denkt ze nu echt dat de in het Trouw-artikel opgevoerde Meryam (28) die een nikab draagt -‘ alleen haar ogen zijn zichtbaar, haar hele lichaam is bedekt, zelfs enkels en handen zijn niet te zien’ – en die welbespraakt een verhaal over democratie en Staphorst, ook al is dat een beetje onzin, afsteekt, op emancipatie zit te wachten? Omdat ze het nog niet weet? Ach, kom nou. Die mevrouw weet dondersgoed waar ze zich tegen afzet.

Onnozel
Het is allemaal goed bedoeld, maar politiek ook nogal onnozel. Landelijke politici hebben niets met kleine ordeproblemen in een Haags wijkje te maken. En ze hebben zich ook niet met de moraal van allerlei mensen te bemoeien. Ja, uiteraard is het ieders goed recht een bepaald moreel systeem af te wijzen – doe ik ook, ik heb niets op met de sharia – maar ondertussen hebben mensen er in een rechtsstaat wel recht op dat zelf te bepalen. Probeer de vrijheid te handhaven en die niet aan te tasten onder het voorwendsel dat je voor de vrijheid opkomt. Uit de problemen valt met de bestaande wet- en regelgeving – nationaal en plaatselijk – echt wel te komen.

Het blijkt bovendien helemaal niet om de sharia te gaan. Uit het artikel van Shashi Roopram wordt dat voldoende duidelijk. Het lijkt vooral om spanningen tussen Marokkaanse jongeren en hindoes te gaan. En het zal nog wel om meer gaan, omdat er allerlei groepen wonen. Sommige Marokkanen zullen hun interpretatie van de sharia misschien iets al te opdringerig aan anderen willen slijten, anderen zouden er zich mogelijk wel eens wat meer aan mogen houden. Het gaat om gewone spanningen tussen groepen met verschillende gedragswijzen en die moeten op een rustige en effectieve wijze aangepakt worden. Lokaal dus, door mensen die er verstand van hebben.

Het grappigst was overigens nog het allochtone Tweede Kamerlid Geert Wilders, die dinsdag ook even door de wijk liep, maar daarbij niet met bewoners, maar wel met politie en journalisten sprak. Hij twitterde na afloop:

Schilderswijk bezocht. Welgeteld 1 autochtone NL-er tegengekomen. Lijkt Saoedi-Arabië wel. Stop islam, stop sharia! http://www.telegraaf.nl/binnenland/215 …

Hij kan dat kennelijk zo zien, wie autochtoon of allochtoon is. Maar vooral leuk voor al die hindoes in de wijk. Men mag trouwens aannemen dat veel van de jongsten in de groep inmiddels allang autochtonen (dus met in Nederland geboren ouders) zijn.
Niet mee bemoeien
Kortom, een klein Haags probleempje. We hadden het er niet over moeten hebben. Maar omdat velen die het helemaal niet aangaat, er toch wat over meenden te moeten zeggen, heb ik er ook maar iets over gezegd. Politici zouden eens moeten leren dat er ook dingen zijn waar ze zich niet mee zouden bemoeien.

Bijlage: Trouw over een heel klein hoekje van de Schilderswijk (zaterdag 18 mei – woensdag 22 mei 2013)
Het zoekwoord ‘Schilderswijk’ op de site van Trouw levert voor de vier dagen van zaterdag 18 mei 2013 tot en met 22 mei 2013 een uur ’s middags de volgende negentien treffers op. Bij nader inzien blijkt het om zestien verschillende artikelen te gaan. Drie verhalen werden eerst wel in het archief voor lezers gepubliceerd en daarna nog eens openbaar op de website voor iedereen. Die tweede publicatie is van een * voorzien. De openbare publicaties op de website zijn vet gemaakt. Dat blijken er uiteindelijk twaalf van de zestien te zijn. Ik tel de stukken op de website en daarnaast die in de krant. Het grote artikel waar alles om draait, Als je wijk verandert in een ‘klein kalifaat’, dat zaterdag 18 mei 2013 op pagina 6 en 7 van de verdieping verscheen, is ondertussen nog steeds alleen voor abonnees zichtbaar.

 • (16) ANP: Asscher tempert onrust over Schilderswijk …
  Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft niet de indruk dat in de Schilderswijk religieuze normen aan anderen wordt opgelegd. De PvdA-bewindsman, verantwoordelijk voor het integratiebeleid, zei dat dinsdag na een bezoek aan deze Haagse …22/05/13 01:14
 • (15/7) Schilderswijk biedt mensen vredige plek …
  In de ruim vijf jaar die ik al in de Haagse Schilderswijk woon, heb ik nog nooit een incident meegemaakt, laat staan de scenario’s die geschetst worden in het artikel ‘Als je wijk verandert in een ‘klein kalifaat” (Verdieping, 18 mei). …
  22/05/13 00:00 [pagina 22]
 • (14/6) Sam van Klinken: Orthodoxe protestanten wetsgetrouw
  De gesluierde Marokkaanse moslima vergelijkt de situatie in een deel van de Schilderswijk met die in de biblebelt (Verdieping, 18 mei). Er is echter een kardinaal verschil…
  22/05/13 00:00 [pagina 22]
 • (13/5) Redactie politiek: Plots is sharia-driehoek nieuws
  Wilders en Asscher bezoeken Haagse buurt, Tweede Kamer gaat erover debatterenDe Tweede Kamer gaat debatteren over de ‘sharia-driehoek’ en wil vooraf een brief van het kabinet over dit onderwerp. Een meerderheid steunde het voorstel van de PVV …
  22/05/13 00:00 [pagina 6]
 • (7/3*) Sylvain Ephimenco: Shariawijk
  …’. Honden en korte rokken niet meer welkom in de Schilderswijk, wa …
  21/05/13 19:00 [de Verdieping, pagina 3]
 • (12) ANP bewerkt door redactie: Asscher ziet geen sharia in Schilderswijk …
  Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft niet de indruk gekregen dat in de Schilderswijk religieuze normen aan anderen worden opgelegd… ging er naar toe naar aanleiding van een bericht in Trouw dat in een deel van de Schilderswijk …
  21/05/13 16:11
 • (11) Redactie internet: Tweede Kamer in debat over ‘moslimenclave’ Den Haag
  Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van de PVV om over de islamisering in de Haagse Schilderswijk te debatteren. Afgelopen weekeinde schreef Trouw dat een deel van die wijk zich ontwikkelt tot een enclave van orthodoxe …
  21/05/13 15:53
 • (10) ANP: Wilders: ‘Schilderswijk is Nederland en geen Marokko’ …
  PVV-leider Geert Wilders was dinsdag in de Haagse Schilderswijk ‘om te laten zien dat dit Nederland… Trouw schreef zaterdag dat in ‘De Sharia Driehoek’ in de Schilderswijk radicale moslims de dienst uitmaken op …
  21/05/13 13:44
 • (9) ANP bewerkt door redactie: Ook Asscher bezoekt Schilderswijk …
  Minister Lodewijk Asscher (Integratie) heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan de Haagse Schilderswijk… Trouw meldde zaterdag dat een deel van de Schilderswijk zich zou ontwikkelen tot ‘een enclave van orthodoxe …
  21/05/13 12:04
 • (8/4*) Redactie politiek: Kamerleden bezorgd over moslimenclave Den Haag
  Terwijl de Haagse politie ontkent dat orthodoxe moslims de regels bepalen in ‘de Vergeten Driehoek’ van de Schilderswijk, tonen veel politici aan het Binnenhof zich verontrust, stellen vragen en sturen aan op een Kamerdebat over de kwestie. …
  21/05/13 09:30 [pagina 6]
 • (8/4) Redactie politiek: Kamerleden bezorgd over moslimenclave Den Haag
  Veel politici verontrust over extremismeWellicht Kamerdebat over de kwestieTerwijl de Haagse politie ontkent dat orthodoxe moslims de regels bepalen in ‘de Vergeten Driehoek’ van de Schilderswijk, tonen veel politici aan het Binnenhof zich …
  21/05/13 00:00 [pagina 6]
 • (7/3) Sylvain Ephimenco: Shariawijk
  …’. Honden en korte rokken niet meer welkom in de Schilderswijk, wa …
  21/05/13 00:00 [de Verdieping, pagina 3]
 • (6) Wilders dinsdag naar Haagse Schilderswijk …
  … uur de Haagse Schilderswijk…. Daarin concludeert de krant op basis van eigen onderzoek dat een deel van de Schilderswijk zich ‘ontwikkelt tot een enclave van orthodoxe …
  20/05/13 15:38
 • (5) Redactie: Haagse raadsleden bezoeken Schilderswijk: ‘geen sharia’ …
  Haagse gemeenteraadsleden herkennen zich niet in het beeld dat orthodoxe moslims andere bewoners van de Schilderswijk in Den Haag onder druk zetten. Drie raadsleden zijn vandaag naar de wijk gegaan na een artikel in Trouw vandaag, waarin gesteld …
  18/05/13 22:05
 • (4) Redactie: ‘Shariawetgeving kan en mag niet in Nederland’
  Geschokte reacties naar aanleiding van het artikel vandaag in Trouw over de ‘Vergeten Driehoek’ in de Schilderswijk in Den Haag.gheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) eerder dit jaar bekendmaakten dat ongeveer …
  18/05/13 14:09
 • (3) ANP: ‘Optreden in moslimenclaves Nederlandse steden’
  … . Daarin staat dat strenggelovige moslims hun regels op straat willen opleggen in een deel van de Schilderswijk in Den Haag.Yücel…
  18/05/13 12:19
 • (1/1*) Perdiep Ramesar: Haagse buurt domein orthodoxe moslims
  Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bij elkaar dan elders in de stad en zij willen hun regels ook op straat …
  18/05/13 07:55 [pagina 1]
 • (2/2) Perdiep Ramesar: Als je wijk verandert in een ‘klein kalifaat’
  Een deel van de zogeheten Vergeten Driehoek in de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een heuse enclave van orthodoxe moslims. De vrees bestaat dat jonge moslims zich in die buurt tot djihadisten …
  18/05/13 00:00 [de Verdieping, pagina 6,7]
 • (1/1) Perdiep Ramesar: Haagse buurt domein orthodoxe moslims
  Korte jurken en roken op straat worden niet geaccepteerdEen deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bij elkaar dan elders in de stad en zij willen hun regels ook op …
  18/05/13 00:00 [pagina 1]

Naschrift (29 november 2013, 12.15 uur)
Kennelijk maakte ik hierboven een fout.  Ik schreef  dat men van de Haagse wethouder mr. J.P. de Vaillant (1822-1896) ‘nu zelfs de achternaam niet ongeschonden wist te handhaven’, maar degene die hier abuis was, was ikzelf kennelijk. Fokke Zwaan wees mij er – destijds trouwens al, maar ik kom er pas nu aan toe dat te verwerken – goed gedocumenteerd op dat de man gewoon Johan Pieter Vaillant, zonder het tussenvoegsel de dus, heette. En zo is dat. Ik ben kennelijk op een onjuiste bron op internet afgegaan. In Wikipedia staat bijvoorbeeld nog steeds De Vaillant, maar mogelijk dat iemand het ook daar een keer verbetert.

(91)