Posts tagged ‘PVV’

28 november 2014

Pak de PVV aan op wat ertoe doet: het on-Nederlandse karakter van die club

door Jan Dirk Snel

[Vrijdag 28 november 2014] Er schijnt de laatste dagen weer van alles te doen geweest zijn over de dwaasheden van de PVV. Ik heb, ook al omdat ik met belangrijkere dingen bezig was, het allemaal een beetje langs me heen laten gaan.

Twee benaderingen
Je kunt op twee manieren reageren op de strapatsen van de club van Wilders. Je kunt (1) je schouders ophalen. Het is veel geschreeuw en weinig wol. Een loze motie indienen kost weinig moeite, maar komen met initiatiefwetgeving is er niet bij. Waarom zou je veel aandacht besteden aan een club die werkelijk niets presteert? En je kunt (2) je er boos over maken of er verontrust over zijn. De eerste houding heb ik lang volgehouden, tot 2010 over het algemeen. Het gaat wel weer voorbij, kon je toen nog denken. Maar toen deze antirechtsstatelijke club door Mark Rutte en Maxime Verhagen in 2010 bij onderhandelingen over regeringsvorming werd betrokken, toen knapte er iets bij mij. Een partij die de fundamenten van onze rechtsstaat bestrijdt, dus politiek, van bovenaf – dat is de grote tegenstelling tot de onjuiste veronderstelling dat een paar eenvoudige burgers zoiets kunnen, die ik in mijn vorige stukje aan de kaak stelde – zonder nadere garanties in het centrum van de macht toelaten, dat gaat echt te ver. Toen was het dus echt tijd voor de tweede benadering. Zo’n club in de Tweede Kamer? Hoort nu eenmaal bij de schaduwzijden van onze democratie. Betrekken bij de regering? Dat gaat echt te ver.

Vaals

Vaals. Rechts de oude, maar wel sterk verbouwde katholieke dorpskerk, gewijd aan de Heilige Paulus en uiteraard op het oosten georiënteerd. Links naar het noorden gericht de gereformeerde (hervormde) kerk, die in 1669-1671 werd gebouwd. In het Nederlandse deel van de landen van Overmaas, die rechtstreeks onder het bestuur van de Staten-Generaal vielen, gold vanaf de verovering in 1632 godsdienstvrijheid: een praktische noodzaak. De twee kerken deelden de oude toren. De oude dorpskerk werd in 1967 afgebroken. De katholieke gemeenschap had in 1891-1893 al een veel grotere neogotische vervanger in gebruik genomen. (Foto: G.Th. Delemarre, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.)

Maar goed, dat is voorbij. In 2012 bleek dat de PVV geen regeringsverantwoordelijkheid kan en wil dragen en zover zal het dan ook niet meer komen. Op zich is dat trouwens ook niet goed, dat er een onconstructieve partij in de Kamer zit, die niet geschikt is voor coalitievorming, maar zodra de rest van de Kamer daar in verschillende combinaties wel toe in staat is, is er nu ook weer niet zoveel aan de hand. Het is hier nog geen Weimarrepubiek rond 1930, zullen we maar zeggen, nog lang niet.

Nu de PVV toch niet meer echt meetelt, zou het misschien het beste zijn die partij maar te negeren. Dat geldt in ieder geval voor de partijen van links die door de ongeschiktheid van de PVV op rozen zitten: één ervan is voorlopig immers altijd nodig voor coalitievorming en dat was ooit anders. (Hier valt trouwens ook van alles tegenin te brengen, maar dat punt laat ik nu voor het gemak even liggen.) Voor de partijen van rechts of het centrum, met name VVD en CDA, ligt dat iets anders. Die zijn door de hap die de PVV genomen heeft uit wat doorgaat voor het ‘rechtse’ electoraat – of dat werkelijk zo is, is trouwens een vraag die nog eens afzonderlijke behandeling verdient – ernstig in hun vroegere mogelijkheden beperkt. Zij hebben dus meer belang bij een harde confrontatie met deze nihilistische club.

Vrijheid
Maar als je de PVV wilt aanpakken, hoe moet je dat doen? In ieder geval niet door rechtstreeks op de flauwekul van deze club in te gaan. Ik heb nu even snel gescand hoe diverse woordvoerders woensdag op de uitingen van Machiel de Graaf reageerden. Ik vrees dat verontwaardiging over grofheden weinig helpt.

Wat je in ieder geval nooit moet doen, is je laten meetrekken in het kader dat de PVV presenteert. De vraag of de islam ons iets goeds heeft gebracht of wat we zelfs maar van de islam vinden, is totaal geen vraag die aan de orde is. Als je daarop ingaat, heb je het debat bij voorbaat verloren, in ieder geval in die huiskamers waar mensen zitten die er niet de meest genuanceerde of gedifferentieerde beelden van een complex verschijnsel op nahouden. De politieke vraag is niet hoe we tegen de islam aankijken, maar hoe we als burgers in één land met elkaar willen omgaan. Als je mensen vraagt of ze anderen de vrijheid gunnen die ze zelf hebben, reageren ze al heel anders.

Dat is de vraag waar het om gaat. Hoe willen we in dit land met elkaar omgaan? Gunnen we andere mensen de vrijheid die we zelf ook graag genieten? Daar hebben we in de loop van de geschiedenis met vallen en opstaan een antwoord op gevonden, een antwoord dat aanvankelijk misschien niet eens zozeer voor de hand leek te liggen – mensen en vooral heersers en regeerders zijn nu eenmaal vaak geneigd om te denken dat het maar beter is dat we allemaal in grote lijnen denken – maar wel een antwoord dat bleek te werken: het idee van gelijke vrijheden, de klassieke grondrechten. Die vormen niet zozeer de uitkomst van allerlei theoretische bedenksels, ze boden op een gegeven moment vooral een praktisch antwoord op hoe onze samenleving in elkaar bleek te zitten. De theorie was daar een nuttige en noodzakelijke reflectieve begeleiding van, die trouwens best wel eens een handje hielp.

On-Nederlands
De vraag is dus niet wat wij of wat andere volksvertegenwoordigers van al die losse flodders vinden. De vraag is of de PVV de Nederlandse waarden wel onderschrijft. Die waarden zijn natuurlijk universeler, maar het zijn ook Nederlandse waarden. En in een debat met de PVV zou je best een beroep mogen doen op die waarden, die bij uitstek ook Nederlandse waarden zijn. Hoe Nederlands is de PVV eigenlijk?

Niet erg, dat is wel duidelijk. Dat zouden andere Kamerleden dan ook centraal moeten stellen. Waarom zouden kiezers eigenlijk willen stemmen op een partij die de Nederlandse cultuur zo grondig verwerpt? Leg ze die vraag voor. Kortom, reageer vanuit een kader dat er wel toe doet en dat ook nog eens volop nationaal is. (Machiel de Graaf was trouwens een van de Kamerleden die vorig jaar met de landsverraderlijke Prinsenvlag op hun revers in de Kamer verschenen.) Minister Lodewijk Asscher deed dat vandaag overigens wel uitstekend, door eenvoudigweg op de Grondwet te wijzen (al ging hij daarbij helaas weer uit van een al te contractuele opvatting, maar alla, voor deze keer zien we dat maar door de vingers).

Als vertegenwoordigers van andere partijen, en met name die van VVD en CDA, die immers het meeste belang hebben het electoraat van Wilders voor zich te winnen, het zo zouden aanpakken, zouden ze op termijn wel degelijk kans maken mensen te overtuigen. Dat doe je natuurlijk niet in één keer. Het is een kwestie van volhouden, het is vooral ook een kwestie van kiezers niet naar de mond praten, maar ze door gefundeerde tegenspraak proberen te overuigen. Zo’n consequente houding roept ook meer respect op.

Als Sybrand van Haersma Buma nu eens naar een echt PVV-bolwerk ging, Volendam bijvoorbeeld, en daar echt principieel de confrontatie aanging?

(172)

Tags:
18 september 2014

Waarom vluchtelingen voor ISIS volgens Geert Wilders (PVV) niet welkom zijn

door Jan Dirk Snel

[Donderdag 18 september 2014] Toen enige tijd geleden de schrijnende situatie van christenen en andere minderheden in het gebied dat door de zogenaamde Islamitische Staat – die inmiddels de toevoeging ‘in Irak en Sham’ (de Levant dus) heeft laten vallen, maar die ik gemakshalve toch nog maar even ISIS noem, omdat die aanduiding herkenbaarder is – beheerst wordt, serieus aandacht begon te trekken, waren er diverse twitteraars en facebookers, die hun avatar van het nun-teken voorzagen: de letter N voor ‘nasrani’ oftewel ‘Nazarener’. Ook de fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, deed dat op Twitter een tijdje. Hij had daar echter weinig reden toe, want hij heeft weinig achting voor mensen uit islamitische culturen, ook niet als ze tot minderheden aldaar behoren.

Nasrani

.

Tijdens de algemene politieke beschouwingen gisteravond vroeg Arie Slob (CU) aan Geert Wilders:

‘Wij weten dat in Noord-Irak duizenden en duizenden christenen en yezidi’s op de vlucht zijn geslagen. Daar vindt een religieuze zuivering plaats. Wat is de boodschap van de heer Wilders aan deze christenen en yezidi’s?’

Dit was Wilders’ antwoord:

 ‘Mijn boodschap aan de christenen in de regio is dat zij daar weg moeten wezen. Zeker, maar dat wil niet zeggen dat ze naar Nederland moeten komen, als dat de achtergrond van de vraag is. Dat wil niet zeggen dat ze naar Nederland moeten komen, maar dat er opvang in de regio moet zijn, bijvoorbeeld in Armenië, op Cyprus, in Griekenland of Italië. Natuurlijk moet er opvang zijn. Ik ben echter niet van de school dat wij opnieuw mensen in Nederland kunnen opvangen, terwijl hier het afgelopen halfjaar al een verdubbeling van het aantal asielzoekers heeft plaatsgevonden. No way!’

Kortom, in feite heeft hij geen enkele boodschap aan mensen die lijden onder ISIS. Vluchtelingen uit Syrië en Irak zijn wat hem betreft niet welkom. Dat is niet alleen een kwestie van pragmatisme – opvang in de regio (trouwens: ligt Italië dan wel in de regio?) – maar vooral ook van ideologie. Daar wordt vaak weinig aandacht aan besteed, maar het vormt wel de achtergrond van de opstelling van de PVV. Vier jaar geleden schreef ik daar een stukje over op mijn vorige weblog, die nu onzichtbaar is, omdat er door een verhuizing van allerlei rare tekens in de teksten zijn geraakt en ik die dus nog eens moet herstellen. Het grootste deel uit die weblog herhaal ik hieronder. In plaats van kopten kan men dus nu ook ‘Iraakse christenen’ of ‘jezedi’s’ of andere namen van minderheden in Irak en Syrië invullen. Dit schreef ik op 16 september 2010:

Ik wil de aandacht op nog iets anders vestigen, een thema waar naar mijn indruk opvallend weinig aandacht aan is besteed. Kopten mogen het volgens Wilders dan moeilijk hebben in Egypte, toch zijn ze hier wat hem betreft onder geen enkele omstandigheid welkom. Een tijd geleden was er een heel gedoe over een koptische tramconducteur die een opzichtig kruis op zijn uniform wenste te dragen, een opgeblazen zaak naar mijn indruk, maar het grappige – of beter: het treurige – is dat die man wat Wilders betreft hier dus helemaal niet welkom is.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat letterlijk in grote letters onderaan het hoofdstukje ‘Kiezen voor islambestrijding en tegen de massa-immigratie’ (terzijde: er í­s geen massa-immigratie, maar ach ja, feiten hè?):

En vooral: volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen

Dat moet je zo letterlijk mogelijk lezen. Het gaat niet alleen om moslims, maar om alle mensen uit islamitische landen, ook christenen en joden. In zijn interview met Mark Davis voor het Australische programma Dateline legde Wilders het nog eens helder uit. Ik citeer:

MARK DAVIS: I can accept you clearly have problems with Islam but it is in the definition, isn’t it? And it’s in the implementation. How do you bring in a rule that says you will have immigrants from around the world, but not if you are Muslim? Is there a form?
GEERT WILDERS: It’s not, once again – our criteria is not whether you are Muslim or not. We say no immigration to everybody from Muslim countries. It could mean if you are not a Muslim and you come from Egypt, you are also not accepted.
MARK DAVIS: I am a Christian from Lebanon, I am a Jew from Egypt…
GEERT WILDERS: From whatever country you are from, as long as it is an Islamic country, and the United Nations has a list what are the Islamic countries – a country where a 50% of the people are Muslim indeed – and those people from those countries are not allowed to come. So we are not saying that if you are Muslim, we are saying that if you come from that country, in reality it means that 99% of those people are Muslim indeed. I agree with that. But this is not the criteria.

Terecht omschrijft Davis dit als een ‘rather bizarre immigration test that ensures that not only Muslims are blocked, but anyone tainted through association as well’.

Ook mensen uit onze grootste voormalige kolonie, Indonesië, volgens het CBS westerse allochtonen, een land waar vele Nederlanders persoonlijke banden mee hebben, waar bijvoorbeeld ruim twintig miljoen protestanten en katholieken wonen, meer dan er Nederlanders zijn, zouden dus voortaan op alle mogelijke manieren buiten de deur gehouden moeten worden. Bizar, zeg dat wel.

Laten we wel wezen, het is allemaal feitelijke en wetstechnische onzin. Wat Wilders wil, kan volgens allerlei verdragen en wetgeving waaraan Nederland zich gebonden heeft, helemaal niet. Maar daarom is het ook zo gek dat men zo nodig regeren wil met iemand die in zijn politieke streven helemaal niet serieus is.

Maar het gekste blijft toch wel de tegenstrijdigheid. Enerzijds meent Wilders dat minderheden het in islamitische landen vaak niet zo gemakkelijk hebben – en dat is soms ook zo – maar tegelijk zijn die mensen, ook als vluchteling of huwelijkspartner, hier absoluut niet welkom. Het merkwaardige is dat lieden die enige sympathie of begrip voor Wilders hebben, nog wel eens naar de gegevens van Open Doors willen verwijzen. Maar ze vergeten dat Wilders ook van christenen, joden en andere minderheden uit moslimlanden niets wil weten.

Alleen al het feit dat ze in een islamitisch land wonen, is voor hem genoeg om ze volledig uit te sluiten.

Tot zover wat ik vier jaar geleden schreef. Deze ideologie omtrent culturele bepaaldheid verklaart ook nu nog de houding van Wilders en de PVV als het gaat om vluchtelingen uit Irak en Syrië. Hij wil niks van ze weten: ook zij hebben in zijn ogen immers een verkeerde ‘cultuur’. Ik voeg er alleen nog aan toe, dat ik toen uiteraard verwees naar het het verkiezingsprogramma van 2010. In het programma van 2012 staat het nog steeds: ‘Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen’. Het betekent nog steeds hetzelfde: ook vluchtelingen uit die landen zijn wat Wilders betreft niet welkom.  (Met dank aan Hedzer Kooistra, die op facebook op dit onderwerp wees.)

(162)